Statut „Stowarzyszenia Specjalistów na rzecz Poszkodowanych urazem szyjnym”

uchwalony w dniu 10 kwietnia 2019r. w Zagórzu

Preambuła

Stowarzyszenie Specjalistów na rzecz Poszkodowanych urazem szyjnym zostało powołane do życia w celu pomocy poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” zwanego urazem typu „smagnięcia biczem”.

Działanie Stowarzyszenia zostanie nakierowane na propagowanie wiedzy  o skutkach urazu „Whiplash”, pomoc poszkodowanym w wyniku urazu szyjnego oraz popularyzację metod leczenia i rehabilitacji poszkodowanych z urazem szyjnym.  

§ I

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie Specjalistów na rzecz Poszkodowanych urazem szyjnym zwanej dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,  niniejszego statutu oraz uchwał i regulaminów organów Stowarzyszenia.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest  Zagórze.
 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.
 4. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 § II

Cele i sposoby ich realizacji

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

 1. Propagowanie wiedzy o urazie odcinka szyjnego typu „Whiplash”.
 2. Pomoc poszkodowanym w wyniku urazu odcinka szyjnego typu „Whiplash”.
 3. Popularyzację metod leczenia i rehabilitacji po urazie „Whiplash” .
 4. Popularyzację bezpiecznych technik jazdy samochodem sprzyjającą zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:

 1. podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw i działań mających na celu propagowanie i szerzenie wiedzy o skutkach urazu „Whiplash”;
 2. udział w konferencjach mających na celu popularyzację i szerzenie wiedzy o urazie „Whiplash”, w szczególności skutkach, metodach leczenia i rehabilitacji;
 3. naukę i edukację w zakresie tematyki urazu „Whiplash”;
 4. pomoc  poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” znajdującym się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej w uzyskaniu środków na sfinansowanie leczenia i rehabilitacji;
 5. przedstawienie poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” możliwych metod leczenia i rehabilitacji oraz opracowanie indywidualnego planu metod leczenia i rehabilitacji;
 6. przedstawienie poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” możliwości w zakresie realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanego urazu oraz opracowanie indywidualnego planu postępowania;
 7. opracowanie protokołu zgłoszenia szkody urazu „Whiplash” oraz jego popularyzacja i podejmowanie wszelkich działań na rzecz wdrożenia ww. protokołu do powszechnej praktyki ubezpieczeniowej;
 8. opracowanie protokołu diagnostyki i leczenia poszkodowanych w wyniku urazu „Whiplash” oraz jego popularyzacja i podejmowanie wszelkich działań na rzecz wdrożenia ww. protokołu do powszechnej praktyki leczniczo-rehabilitacyjnej;
 9. prowadzenie i rozwijanie działalności naukowej i wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych;
 10. prowadzenie i rozwój ośrodków zapewniających opiekę medyczną i rehabilitacyjną poszkodowanym w wyniku  urazu „Whiplash”;
 11. realizowanie konferencji i szkoleń o tematyce urazu o urazie „Whiplash”,

w szczególności o skutkach, metodach leczenia i rehabilitacji;

 1. realizowanie konferencji i szkoleń o tematyce profilaktyki, technik i taktyk bezpiecznej jazdy oraz kształtowania prawidłowych nawyków ruchowych zmniejszających ryzyko urazu „Whiplash”;
 2. realizowanie mediacji mających na celu pomoc poszkodowanym w wyniku urazu „Whiplash” w uzyskaniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację.
 3. Działalność Stowarzyszenia opisana  w punktach  8, 9 ,10 ,11 ,12 i 13 może mieć charakter odpłaty i nieodpłatny; w pozostałym zakresie działalność Stowarzyszenia jest niedochodowa.

 § III

Członkowie, ich prawa i obowiązki członków

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadając pełnię praw obywatelskich i dotychczas nie karana za przestępstwa umyślne; osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym można zostać po złożeniu deklaracji członkowskiej i pozytywnym zaopiniowaniu jej przez co najmniej jednego członka Zarządu.  

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca aktywnie cele i założenia statutowe  Stowarzyszenia. Członek wspierający może zadeklarować chęć wpłacania składek członkowskich.

5. Przyjmowanie w poczet  członków zwyczajnych oraz członków wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wykazał się szczególnymi zasługami na rzecz Stowarzyszenia i realizacji jego celów. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia:

 1. posiadają czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. zobowiązani są do aktywnego udziału w działaniach Stowarzyszenia i realizacji jego celów Statutowych,
 3. mają prawo do kształtowania kierunków działania Stowarzyszenia poprzez zgłaszanie wniosków i projektów,
 4. zobowiązani są do regularnego uiszczania składek członkowskich.

8. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków jako głos doradczy, bez prawa wyboru do organów Stowarzyszenia przysługującego jedynie członkom zwyczajnym.

9. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z obowiązku wnoszenia składek.

10. Członkowie wspierający i honorowi mogą zgłaszać swoje opinie odnośnie działalności Stowarzyszenia.

11. Składki członkowskie płacone są kwartalnie:

 1. I składka do 31 marca roku kalendarzowego,
 2. II składka do 30 czerwca roku kalendarzowego,
 3. III składka do 30 września roku kalendarzowego,
 4. IV składka do 31 grudnia roku kalendarzowego.

12. Wysokość składki w danym roku kalendarzowym określa Zarząd uchwałą podejmowaną najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy na który składka jest ustalana.

13. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji członka przedstawionej Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. śmierci członka Stowarzyszenia;
 3. wykreślenia z właściwego rejestru członka wspierającego będącego osobą prawną;
 4. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w wyniku:
 5. prawomocnego skazania członka za przestępstwo umyślne,
 6. prawomocnego pozbawienia praw publicznych,
 7. podejmowania działań na szkodę Stowarzyszenia lub godzących w jego dobre imię.

 § IV

Władze stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2.Uchwały Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednej drugiej ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy niniejszego Statutu mówią inaczej. Głosowanie jest jawne.

3.Uchwały dotyczące zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów  przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
 2. ustanowienie członków Zarządu;
 3. ustanowienie Członków Komisji Rewizyjnej;
 4. uchwalenie regulaminu organizacyjnego i wykonywania działalności dla Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych oraz corocznych sprawozdań merytorycznych składanych przez Zarząd;
 6. udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 7. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu;
 8. uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia;
 9. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku;
 11. podejmowanie uchwał w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 12. Walne Zebrania Członków odbywają się w miejscowości: Warszawa poza siedzibą Stowarzyszenia.
 13. Walne Zebranie Członków zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 14.  Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w okresie

od 01 maja do 30 czerwca na podstawie pisemnych zawiadomień kierowanych do członków drogą listowną lub mailową.

 • Nadzwyczajne Zebranie Członków może być zwołane:
 • na wniosek Zarządu;
 • na wniosek co najmniej jednej drugiej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 • Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w okresie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub żądania o których mowa w ust. 5 na podstawie pisemnych zawiadomień doręczonych członkom drogą listowną lub mailową na co najmniej 7 dni przed datą planowanego Zebrania.
 • W przypadku gdy Zarząd nie dochowa dwu miesięcznego terminu zakreślonego w ust. 6 Nadzwyczajne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna dokonuje wówczas zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, przy czym początkiem dwumiesięcznego terminu dla Komisji Rewizyjnej jest pierwszy dzień roboczy następujący po upływie ostatniego dnia terminu do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania przez Zarząd.
 • Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół.

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 1. Zarząd składa się z 2 do 3 członków  powołanych na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 3. W przypadku ustąpienia jednego członka Zarządu inni członkowie kooptują nowego członka spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 5. Każdy członek Zarządu ma prawo samoistnego prowadzenia spraw Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, z wyłączeniem spraw wskazanych w pkt 6.
 6. Do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej 50.000,00 złotych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 7. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 8. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i kierowanie jego pracą;
 9. prowadzenie polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;
 10. sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków celem zatwierdzenia;
 11. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 13. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 14. powoływanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
 15. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności członka honorowego.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i sprawuje nadzór nad jego działalnością.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Komisji są wybierani i odwoływani uchwałą Walnego Zebrania.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Prawo nadzoru może wykonywać każdy członek Komisji z osobna.
 4. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
 5. wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia;
 6. coroczna kontrola działalności finansowej Zarządu, w szczególności stanu majątkowego i wyników finansowych działalności Stowarzyszenia;
 7. coroczna kontrola sprawozdań finansowych i merytorycznych sporządzonych przez Zarząd;
 8. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o udzielnie lub nieudzielenie Zarządowi absolutorium;
 9. składanie Walnemu Zebraniu Członków corocznego sprawozdania z wyników kontroli działalności Zarządu.
 10. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą zostać powzięte pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zawiadomieniu o terminie zebrania z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia dokonuje Przewodniczący drogą listowną lub mailową.
 11. Regulamin Komisji Rewizyjnej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności uchwala Walne Zebranie Członków.

§ V

Majątek stowarzyszenia

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią :
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, spadki, zapisy i inne wpływy,
 4. dochody z ofiarności publicznej,
 5. dochody z własnej działalności odpłatnej,
 6. dochody z działalności gospodarczej.
 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
 8. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 9. Decyzja o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej zapadnie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
 10. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona w zakresie:
 11. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)
 12. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 14. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 15. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 16. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

(PKD 73.12.B);

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99 Z)
 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie określi zarząd w regulaminie.

§ VI

Likwidacja Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

  § VII

 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).